STRONA GŁÓWNA

REDAKCJA/Editorial Board

RADA PROGRAMOWA

RECENZENCI I PROCEDURA RECENZOWANIA

NUMERY/Issues

STRESZCZENIA/Summaries

GDZIE KUPIĆ/Bookstore

INSTRUKCJA WYDAWNICZA

ZASADY ETYKI PUBLIKACYJNEJ


KONTAKT
Szanowni Państwo, strona internetowa czasopisma "Rocznik Toruński" ma swoją kontynuację na Akademickiej Platformie Czasopism, gdzie znajdą Państwo pełne teksty zamieszczonych w czasopiśmie materiałów w PDF, a także wszelkie informacje na temat czasopisma.

https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/RTOR/index

O czasopiśmie:

"Rocznik Toruński" jest czasopismem naukowym. Ukazuje się od 1966 roku. Wydawany jest przez Towarzystwo Miłośników Torunia. Publikowany jest co roku dzięki dotacji Gminy Miasta Toruń oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Na jego łamach przeczytać można między innymi artykuły poświęcone historii Torunia, zapoznać się też można z recenzjami książek o naszym mieście. W każdym tomie znajdą też Państwo bibliografię miasta Torunia za poprzedni rok kalendarzowy. Wersja pierwotna czasopisma "Rocznik Toruński" to wersja drukowana.

Rada programowa:

  • dba o to, aby czasopismo harmonijnie rozwijało się i zapewniało naukowcom przestrzeń do rzeczowej dyskusji i prezentacji wyników badań
  • wskazuje kierunki dalszych prac redakcyjnych
  • kontroluje etykę wydawniczą
  • wspiera redakcję w kluczowych decyzjach związanych z profilem rocznika

Redakcja:

Jest to grupa naukowców specjalizujących się w historii i archeologii, którzy pracują pod kierunkiem redaktora naczelnego. Spotykają się kilka razy do roku, aby przedyskutować najważniejsze kwestie związane z wydaniem kolejnego numeru czasopisma. Mają oni szeroką wiedzę i kompetencje w naukach humanistycznych, śledzą nowości wydawnicze, mają też wieloletnie doświadczenie w pracy redakcyjnej. Redakcja dba o przestrzeganie przez autorów zasad etycznych i przygotowywanie tekstów zgodnie z instrukcją wydawniczą. Redaktor naczelny jest odpowiedzialny za ostateczne decyzje dotyczące publikacji. W ich podejmowaniu pomagają redaktorzy i recenzenci. Redaktor naczelny kieruje się w swych decyzjach przepisami prawnymi dotyczącymi plagiatu, zniesławiania, naruszania praw autorskich. Cała redakcja zachowuje tajemnicę dotyczącą tekstu zgłoszonego do redakcji. Artykuły odrzucone są archiwizowane przez redakcję, ale nie mogą być wykorzystane w badaniach własnych zespołu redakcyjnego bądź recenzentów bez wyraźnej pisemnej zgody autora.


About the journal:

"Rocznik Toruński" is a scientific journal. It has been published since 1966. It is published by the Toruń Lovers Association. It is published every year thanks to a subsidy from the Municipality of Toruń and the Nicolaus Copernicus University in Toruń. On its pages you can read, among others, articles on the history of Toruń, and you can also read reviews of books about our city. In each volume you will also find a bibliography of the city of Toruń for the previous calendar year. Printed edition is the primary version of the "Rocznik Toruński" journal.

The Program Board:
  • ensures that the journal develops harmoniously and provides scientists with a platform for substantive discussion and presentation of research results
  • indicates directions for further editorial work
  • supervises publishing ethics
  • supports the editorial team in key decisions related to the journal's profile

The Editorial Team:

It is a group of researchers specializing in history and archaeology who work under the guidance of the editor-in-chief. They meet several times a year to discuss the most important issues related to the publication of the next volume of the journal. They have extensive knowledge and competence in the humanities, follow new publications, and have many years of experience in editorial work. The editorial team ensures that the authors comply with ethical principles and prepare texts in accordance with publishing instructions. The editor-in-chief is responsible for final publication decisions. Editors and reviewers help in making those decisions. The editor-in-chief is guided in his decisions by laws regarding plagiarism, defamation and copyright infringement. The entire editorial team keeps the submitted texts confidential. Rejected articles are archived by the editors, but may not be used in own research of the editorial team members or reviewers without the express written consent of the author.

Copyright 2011 - ToMiTo & UMK