BIURO I KONTAKT
AKTUALNOŚCI
STATUT
ZARZĄD
HISTORIA
Członkowie Honorowi
 
KONKURSY I NAGRODY
ZŁOTE ASTROLABIUM
PRZEWODNIK ROKU
KONKURS NA PRACE O TEMATYCE TORUŃSKIEJ
TORUŃ W KWIATACH
RATUJMY TORUŃSKIE NAGROBKI
WYDAWNICTWA 
 

 

ZŁOTE ASTROLABIUM - WYRÓŻNIENIE HONOROWE TOWARZYSTWA

 • Wanda Szuman - 1980
 • Maria Znamierowska-Prüfferowa - 1980
 • Alojzy Czarnecki - 1980
 • Zbigniew Sobolewski - 1980
 • Ignacy Tłoczek - 1980
 • Halina Załęska - 1981
 • Eugeniusz Droste - 1981
 • Zygfryd Gardzielewski - 1981
 • Marian Kaczmarek - 1981
 • Archiwum Państwowe w Toruniu - 1983
 • Muzeum Okręgowe w Toruniu - 1983
 • Towarzystwo Naukowe w Toruniu - 1983
 • Wojewódzka Biblioteka i Książnica Miejska im. M. Kopernika w Toruniu - 1983
 • Karol Górski - 1984
 • Konrad Górski - 1984
 • Toruńskie Towarzystwo Kultury - 1987
 • Janina Awgulowa - 1987
 • Tadeusz Zakrzewski - 1988
 • Elżbieta Zawacka - 1988
 • Towarzystwo Bibliofilów im. J. Lelewela w Toruniu - 1991
 • Karola Ciesielska - 1992
 • Józef Ryczkowski - 1992
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 1993
 • Marian Biskup - 1995
 • Stanisław Konstanty Wałęga - 1998
 • Cecylia Iwaniszewska - 2000
 • Jan Tajchman - 2001
 • Marian Arszyński - 2003
 • Henryk Baranowski - 2003
 • Kazmierz Przybyszewski - 2005
 • Toruński Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki - 2008
 • Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej Prüfferowej Toruniu - 2010
 •  Andrzej Tomczak - 2014
 • Janusz Małłek - 2018
Wyciąg z Regulaminu przyznawania nagrody "Złote Atrolabium" zatwierdzonego Uchwałą Zarządu Towarzystwa Miłośników Torunia
§ 1. "Złote Astrolabium" stanowi honorowe wyróżnienie przyznawane przez Towarzystwo Miłośników Torunia. Nagrodę przyznaje się w formie medalu:
a) osobom fizycznym
b) osobom prawnym
§ 2. Nagroda stanowi wyraz uznania za szczególne zasługi i osiągnięcia w działalności społeczno-politycznej, naukowej, kulturalnej i gospodarczej na rzecz rozwoju bądź popularyzacji miasta Torunia. Nagroda może być nadawana jednorazowo.
§ 3. Nagrodę nadaje Prezydium Zarządu To-Mi-To z własnej inicjatywy lub na wniosek członków Towarzystwa, względnie instytucji społeczno-politycznych, administracyjnych, związkowych bądź spółdzielczych.
§ 4. Wnioski o nadanie nagrody winny być sporządzane według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu.
§ 5. Nagrodę wręcza się laureatom w sposób i w okolicznościach zapewniających uroczysty charakter - w rocznicę wyzwolenia miasta Torunia tj. w miesiącu lutym.
§ 6. "Złote Astrolabium" wraz z okolicznościowym dyplomem wręcza Prezes To-Mi-To lub osoba upoważniona przez Prezydium Zarządu. Wzór dyplomu określa załącznik nr 2 do Regulaminu.